Teatr Polski w Poznaniu

Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów online

w Teatrze Polskim w Poznaniu

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży biletów za pośrednictwem internetu w Teatrze Polskim w Poznaniu (zwanym dalej Teatrem lub Organizatorem) z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125.
 2. Przed przystąpieniem do zakupu biletu za pośrednictwem Internetu, należy zapoznać się z Regulaminem, dostępnym również na stronie internetowej teatr-polski.pl oraz zaakceptować jego zasady. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Sprzedaż biletów prowadzona jest przez Teatr.
 4. Informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy Kasy Biletowej oraz inne publikowane są na stronie teatr-polski.pl.
 5. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 §2

Zasady sprzedaży

 1. Proces sprzedaży biletu przebiega w następujący sposób:
  1. rejestracja lub podanie niezbędnych dla dokonania transakcji danych kupującego: imię, nazwisko, adres email;
  2. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem;
  3. dokonanie wyboru wydarzenia, terminu i liczby biletów;
  4. sprawdzenie poprawności danych;
  5. wybór sposobu i dokonanie płatności;
  6. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr Polski w Poznaniu.
 2. Płatności obsługiwane są przez agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 (zwanego dalej Agentem). Po zatwierdzeniu rezerwacji, w ciągu 15 minut od wybrania biletów kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę płatności Agenta. Po upływie 15 minut nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem numeru karty płatniczej należy upewnić się, że kupujący znajduje się na stronach serwisu internetowego Agenta oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://" ). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych Agenta odpowiada firma PayU S.A., zgodnie ze swoim regulaminem.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa w ust. 2. Teatr nie odpowiada za jakiekolwiek skutki podania numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy wybrać opcję faktura VAT przed rozpoczęciem transakcji zakupu biletu oraz wprowadzić dane niezbędne do wystawienia takiego dokumentu. Sprzedaż biletów drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego wprowadzenia danych klienta, w szczególności skutkujących wystawieniem faktury z błędnymi danymi nabywcy. Teatr informuje, że po dokonaniu transakcji nie ma możliwości zmiany nabywcy (podmiotu umowy sprzedaży). W przypadku wystąpienia ewentualnych błędów wprowadzonych danych możliwych do skorygowania notą korygującą, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Widzów w sposób wskazany w ust. 7.
 6. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej godzinę przed spektaklem. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w Kasie Biletowej Teatru. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 7. Jeżeli po prawidłowym dokonaniu płatności kupujący nie otrzyma na podany adres e-mail wiadomości z dołączonymi biletami w formacie pdf, należy skontaktować się Biurem Obsługi Widzów Teatru:
  1. e-mail: rezerwacja@teatr-polski.pl,
  2. +48 618 520 541; +48 618 525 628.
 8. Warunkiem koniecznym wejścia na widownie jest posiadanie wydrukowanego biletu bądź biletu w formie elektronicznej i okazanie ich osobom z obsługi widowni. Kupujący nie może udostępniać biletów osobom trzecim. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji udostępnienia biletów osobom trzecim.

 §3

Zwroty biletów

 1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru Teatru. W takim przypadku zwrot za bilet zakupiony za pomocą systemu sprzedaży internetowej dokonywany jest w ciągu 14 dni na konto, z którego realizowana była zapłata, w przypadku kart, zwrot następuje na rachunek tej karty.
 2. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.
 3. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

 §4

Dane osobowe

 1. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Teatr oświadcza, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań;
  2. mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub pisząc na adres Administratora.
  3. dane osobowe przetwarzane będą:
   1. w celu realizacji umowy – na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. w celach realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych i przeprowadzania kontroli wewnętrznej – na podstawie ciążącego na Teatrze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, przy czym dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;
  5. dane osobowe mogą być przekazywane:
   1. podmiotom współpracującym z Teatrem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami, w tym podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, hostingowe,
   2. upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
  6. dane osobowe są udostępniane PayU S.A. jako odrębnemu administratorowi danych w celu realizacji usług płatniczych.
  7. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
  8. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
 1. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Kupującemu może również przysługiwać prawo do cofnięcia zgody, w zależności od postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, bez wpływu na czynności podjęte przed jej cofnięciem.
 2. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży biletów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.